Condicions generals

Dades de la societat

Oli Magrí S.C.P. es una societat establerta a Catalunya i que és la responsable de qualsevol venda dels seus productes tant a les seves instalacions com on-line mitjançant la seva pàgina web. Les condicions generals de contractació d'Oli Magrí S.C.P. per les vendes d'Internet són les que s'especifiquen a continuació i s'apliquen a qualsevol compra realitzada durant el plaç en què aquestes condicions apareixen publicades a l'espai web. Oli Magrí S.C.P. es reserva el dret de modificar l'oferta contractual, constituïda per les presents condicions generals i la llista de productes i preus, en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s'aplicaran a les contractacions ja realitzades.

Sistema de venda

Per realitzar una compra, l'usuari haurà de fer una comanda relacionant tots els articles que vol adquirir, i enviar-la ja sigui via l'espai web com telefònicament. Sempre un cop s'hagin llegit i acceptat aquestes condicions generals.

Impostos

Els preus dels productes exposats al web inclouen l'Import sobre el Valor Afegit (IVA) que, donat el cas, sigui procedent aplicar. Les compres que realitzin les persones físiques domiciliades als Estats membres de la Unió Europea, estaran subjectes a l'IVA. Les compres que realitzin els subjectes passius de l'IVA establerts als Estats membres de la Unió Europea, estaran excloses de l'esmentat impost sempre i quan enviïn una còpia del seu número d'IVA/NIF prèviament. Les compres que realitzin persones físiques o jurídiques residents als Estats no membres de la Unió Europea, Canàries o Ceuta i Melilla estaran exents de l'IVA.

Despeses d'enviament

Els enviaments es realitzaran a través d'una companyia de transport i sistema que Oli Magrí S.C.P. té contractat. Les despeses d'enviament i embalatge s'aplicaran després que el client hagi indicat el nombre de productes que vol comprar i hagi indicat l'adreça postal on vol rebre la compra. Aquestes despeses es detallen amb l'IVA inclòs.

Cada venda té unes despeses d'enviament diferents, depenent del lloc on s'envia la comanda. Per enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla o fora de la Península Ibèrica, poseu-vos en contacte amb Oli Magrí S.C.P. al 973 42 61 41, abans de fer la compra.

Forma de pagament

La comanda que es realitzi es podrà pagar amb targeta de crédi/dèbit o mitjançant Paypal.

Obligacions del venedor

Els enviaments es realitzaran mitjançant una companyia de transport i sistema que Oli Magrí S.C.P. té contractada i arribaran al domicili especificat pel client en un plaç màxim legal de 15 dies.

Un cop el client enviï a Oli Magrí S.C.P. la sol·licitud de comanda, se li contestarà per e-mail o telèfon la recepció de la comanda i posteriorment se li confirmarà l'enviament relatiu a la contractació acordada.

Drets del comprador

El client disposarà d'un plaç de set dies hàbils, segons el calendari oficial del seu lloc de residència habitual, per resoldre el contracte sense incórrer en penalització ni despesa algun. No es retornaran les despeses de l'enviament inicial. Aquest termini es computarà a partir de la recepció de la comanda per part del client. El client comunicarà al subministrador dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte.

Legislació i resolució de conflictes

  1. Les compra-vendes realitzades per Oli Magrí S.C.P. se sotmeten a la legislació espanyola.
  2. En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el de major proximitat a la seu social d'Oli Magrí S.C.P.